SÉGUENOS:

Aviso legal

AVISO LEGAL

CONDICIÓNS XERAIS DE USO:
DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguientes datos: A empresa titular deste “sitio web corporativo” é Autos Morán, S.L., con domicilio en Avda. As San Lucas 13, 27.740 – Mondoñedo – Lugo (España), con número de C.I.F: B-27.179.969, inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo no tomo 201, libro 0, folio 33, folla LU-3350, inscrición 2ª. Correo electrónico de contacto: moran@morangrupo.es

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: Na súa calidade de USUARIO do sitio web https://morangrupo.es, Autos Morán, S.L. infórmalle da súa política de protección de datos de carácter persoal para que libre e voluntariamente poida decidir facilitar a Autos Morán, S.L. os datos personales que se lle poidan requirir para acceder aos distintos servizos e contidos ofrecidos no Portal Web. Os datos de carácter personal só se recollerán para o seu tratamento cando sexan adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades para as que obtiveran. Conforme ao dispuesto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) informámoslle:

  1. Identificación dos Administradores da Web: Autos Morán, S.L., con domicilio en Avda. As San Lucas 13, 27.740 – Mondoñedo – Lugo (España), con número de C.I.F: B-27.179.969 e inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo no tomo 201, libro 0, folio 33, folla LU-3350, inscrición 2ª. Para poñerse en contacto connosco pode facelo a través dos seguintes medios: Correo electrónico: moran@morangrupo.es Teléfono: +34.982 521.208
  2. A información obtida dos USUARIOS que visitan e interactúan co sitio web será rexistrada nun ficheiro automatizado propiedade de Autos Morán, S.L. e inscrito no Rexistro Xeral da AXencia Española de Protección de Datos.
  3. Das visitas que recibimos na páxina Web, o noso servidor recoñece automáticamente o enderezo IP, data e hora de entrada e saída da web e os ficheiros que descargou.
  4. A información que arquivamos redúcese a aqueles datos que o remitente nos proporciona voluntariamente a través dos formularios da Intranet (só acceso clientes) establecidos a tal efecto, así como a aqueles que poidan desprenderse da súa visita á web.
  5. A información rexistrada utilizámola coa finalidade de realizar unha óptima xestión comercial para cos nosos clientes, así como á explotación estatística dos usos e zonas máis visitadas da Web.
  6. A complementación dos formularios (zona Intranet para clientes), envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos no sitio web, implican o consentimento expreso do USUARIO ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de Autos Morán, S.L., coas finalidades expresadas no punto anterior.
  7. Se non quere recibir máis correos electrónicos de Autos Morán, S.L., por favor fáganolo saber a través de calquera das vías descritas no punto primeiro. Os USUARIOS poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos en: Avda. As San Lucas 13, 27.740 – Mondoñedo – Lugo (España).
  8. Autos Morán, S.L. adoptou os niveis de seguridade de protección de datos legalmente requiridos e instalou todos os medios e medidas ao obxecto de evitar a súa perda, mal uso, alteración e acceso non autorizado. Non obstante, o USUARIO debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables. Consecuentemente, Autos Morán, S.L. non garante que terceiros non autorizados, actuando ilexitimamente, non poidan ter coñecemento da clase, condicións, características e circunstancias do uso que os USUARIOS fagan da Web, en cuxo caso Autos Morán, S.L. non se fai responsable.

USUARIOS: O acceso e/o uso do presente sitio web corporativo de “Autos Morán, S.L.” atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As devanditas Condicións serán de aplicación independientemente das Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, resulten de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL: O presente sitio web corporativo proporciona o acceso a información (en adiante, “os contidos”) en Internet pertencente a “Autos Morán, S.L.” aos que o USUARIO pode ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do PORTAL. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que “Autos Morán, S.L.” ofrece a través do seu sitio web corporativo e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de “Autos Morán, S.L.“, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.
PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:Autos Morán, S.L.” por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web corporativo, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, seleción de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc), titularidade de “Autos Morán, S.L.” ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducción, distribución e comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de “Autos Morán, S.L.“. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de “Autos Morán, S.L.“. Poderá visualizar os elementos do sitio web corporativo e incluso imprimilos, cópialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, unica e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado nas páxinas de “Autos Morán, S.L.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE:Autos Morán, S.L.” non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que poideran ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contenidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.
MODIFICACIÓNS:Autos Morán, S.L.” resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu sitio web corporativo, poidendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu sitio web corporativo.
EMPREGO DE COOKIES:Autos Morán, S.L.” poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do USUARIO polo seu sitio web corporativo. As cookies asócianse unicamente a un USUARIO anónimo e o seu ordenador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos personais do USUARIO. O USUARIO poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das cookies enviadas por “Autos Morán, S.L.“, sen que isto prexudique a posibilidade do USUARIO de acceder aos Contidos.
ENLACES: No caso de que no sitio web corporativo se dispuxesen enlaces ou hipervínculos cara outros sitios de Internet, “Autos Morán, S.L.” non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso “Autos Morán, S.L.” asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web axeno, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidad de calquera material ou información contida en ningú dos devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.
DEREITO DE EXCLUSIÓN: Autos Morán, S.L.” resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao seu sitio web corporativo e/ou aos servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia o dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.
XENERALIDADES: “Autos Morán, S.L.” perseguerá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu sitio web corporativo exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.
MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: Autos Morán, S.L.” poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das devanditas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.
LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre “Autos Morán, S.L.” e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Mondoñedo – Lugo.