SÉGUENOS:

Equipaxes e pertenzas

Durante a prestación do servizo e, para evitar perdas innecesarias, recomendámoslles que teñan localizadas as súas equipaxes e pertenenzas en todo momento no vehículo. Cada viaxeiro poderá transportar gratuitamente ata 30 quilogramos en equipaxe, estando cubertas por un seguro de responsabilidade limitada a 14,5 €/quilogramo, polo que se a súa equipaxe ten un valor superior, deberá subscribir un seguro cun límite de responsabilidade superior no momento de contratar o servizo. É importante sinalar que se prohibe o transporte no interior do vehículo de calquera animal, a excepción dos cans guía, no caso de persoas invidentes ou con deficiencias visuais graves.

Ao asumir o transportista a obriga principal de traslado e a obriga adicional de custodia, queda obrigado a gardar esta equipaxe, xa que ten que entregalo ao seu dono en destino, debendo responder del en caso de perda ou deterioro. Non obstante, a equipaxe de man é responsabilidade do viaxeiro, excepto cando, con ocasión dunha parada, o autobús quede baleiro e o condutor non pechase as portas de acceso ao mesmo, ao existir nese momento a posibilidade de que a equipaxe sexa substraída.

Todos os obxectos extraviados nos nosos vehículos que sexan recuperados polo noso persoal serán recollidos nas nosas instalacións. A recuperación dos mesmos realizarase nas devanditas instalacións ou, segundo o caso, concretarase un lugar para a súa entrega, despois de realizar as comprobacións previas de pertenenza oportunas. Para poder informarse sobre un obxecto perdido, pode poñerse en contacto co noso persoal ou ben cumprimentar o seguinte formulario:

  Nome do titular

  Obxecto

  Teléfono

  Cor

  Email

  Data

  Observacións do obxecto

  En cumprimento coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e do Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, pola que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da citada Lei, se informa que os datos de carácter persoal recollidos neste formulario serán incorporados a un ficheiro cuxo responsable é AUTOS MORAN, S.L. coa finalidade de proceder á elaboración de presupostos e a planificación, xestión e facturación de servizos. Poderán exercitarse os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición perante o devandito responsable, establecendo contacto a través do enderezo de correo electrónico moran@morangrupo.es